Blog

Jak wygląda nadzór techniczny dźwigu przed rozpoczęciem pracy?

Dźwigi budowlane są wykorzystywane przede wszystkim do transportu wielkogabarytowych materiałów budowlanych. Na współczesnym rynku istnieje wiele rodzajów tych urządzeń, które muszą spełniać różne oczekiwania różnych użytkowników. Zasady bezpieczeństwa są jednak wszędzie takie same. Warto więc sprawdzić jakie czynności powinny być wykonane przed rozpoczęciem pracy dźwigu, aby była ona bezpieczna i efektywna.

Jak wygląda nadzór techniczny dźwigów budowlanych?

Wszystkie dźwigi budowlane podlegają dozorowi technicznemu zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1468). Oznacza to, że aby dźwig budowlany mógł być wykorzystany zgodnie z prawem do pracy na placu budowy, musi on mieć aktualną decyzję zezwalającą na jego eksploatację, wydaną przez właściwą jednostkę dozoru technicznego. W celu jej uzyskania powinno się pisemnie zgłosić urządzenie do badania technicznego. Po złożeniu odpowiedniej dokumentacji w Urzędzie Dozoru Technicznego oraz wykonaniu przez jego pracownika czynności sprawdzających z wynikiem pozytywnym uzyskujemy decyzję zezwalającą na eksploatację dźwigu budowlanego. Należy pamiętać, że uzyskujemy pozwolenie czasowe, które będziemy musieli odnowić. Warto więc pilnować, by wszelkie naprawy dźwigu oraz czynności serwisowe były odnotowywane.

Sprawdzanie stanu technicznego i konserwacja urządzeń dźwigowych

Zawsze przed rozpoczęciem pracy, obsługujący powinien zgodnie z wytycznymi w instrukcji obsługi sprawdzić stan techniczny dźwigu budowlanego. Sprawdza się m.in. urządzenia zabezpieczające, oznakowania urządzenia, panel sterowniczy oraz sygnalizację i oświetlenie. Wyniki muszą być odnotowane w dzienniku obsługi. W przypadku nieprawidłowości należy przerwać jego pracę i powiadomić o tym pracodawcę. Równie ważna ze względu na bezpieczeństwo pracy jest regularna konserwacja dźwigu. Powinna ona być przeprowadzona zgodnie z instrukcją obsługi i przepisami o dozorze technicznym. Przeprowadzona może być tylko przez konserwatora, który ma odpowiednie uprawnienia poświadczone przez Urząd Dozoru Technicznego. Wszystkie przeprowadzone przez konserwatora dźwigu czynności powinny zostać odnotowane w dzienniku konserwacji. Wszelkie naprawy i modernizacje mogą być wykonywane wyłącznie przez zakłady uprawnione przez UDT (odpowiednio do napraw lub modernizacji) oraz w uzgodnieniu z UDT. Dzięki temu mamy pewność, że przy następnej kontroli dźwig nie utraci pozwolenia na użytkowanie.

Urządzenia dźwigowe to maszyny, które w szczególności wymagają przeprowadzania precyzyjnej konserwacji. Należy pamiętać o regularnym nadzorze technicznym, gdyż tylko zabezpiecza przed ewentualną awarią lub wypadkiem podczas prac na wysokościach.

Kategorie